฿190,000

Sathupradit soi 19 office building.

  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 1
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 2
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 3
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 4
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 5
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 6
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 7
  • m2 Property Advisors Agency's Sathupradit soi 19 office building. 8

Sathupradit soi 19 office building.

Sathupradit soi 19 office building.

Office building inculde 3 buildings , 4floors

20matre  from entrance to the sides treet.

Về dự án

Commercial Sathupradit soi 19

Không có thông tin bổ sung được cung cấp