฿22,000

The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11

  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 1
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 2
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 3
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 4
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 5
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 6
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 7
  • Shambhala Realty Agency's The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11 8

The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11

The Circle 1 Phetchaburi Condominium for Rent in Sukhumvit 11

Về dự án

The Circle 1 Phetchaburi

Không có thông tin bổ sung được cung cấp