฿80,000

Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21

  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 1
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 2
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 3
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 4
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 5
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 6
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 7
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 8
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 9
  • Shambhala Realty Agency's Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21 10

Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21

Asok Place Condominium for Rent in Sukhumvit 21

Về dự án

Asok Place

Không có thông tin bổ sung được cung cấp