฿85,000

Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55

 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 1
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 2
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 3
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 4
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 5
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 6
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 7
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 8
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 9
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 10
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 11
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 12
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 13
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 14
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 15
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 16
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 17
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 18
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 19
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 20
 • Shambhala Realty Agency's Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55 21

Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55

Hampton Place Condominium for Rent in Skhumvit 55

Về dự án

Hampton Place

Không có thông tin bổ sung được cung cấp